Press Articles

Title: Penyahwartaan Hutan Simpan Kekal Kuala Langat Utara
Date: 09-Oct-2020
Category: Forest
Source/Author: Harakah
Description: Penyahwartaan ini tidak selari dengan Rancangan Struktur Negeri 2035, kekalkan 30 peratus kawasan hutan, Pelan Tindakan Tanah Gambut Kebangsaan 2011-20, Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016-25, Rancangan Fizikal Negara Ketiga, NPP3, Akta Pemuliharaan Tanah i960 (akta 385).

[ Back ] [ Print Friendly ]